สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

หมวดหนังสือใหม่ View All
 English for Nursing and Health Care Students ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 English for Nursing and Health Care Students (Student's Book) ปกติ 300.00 บ.
พิเศษ 270.00 บ.
 English for Nursing and Health Care Students (Teacher's Book) ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 English for Nursing and Health Care Students (Workbook) ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 135.00 บ.
 กระบวนการาพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 207.00 บ.
 การบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ปกติ 320.00 บ.
พิเศษ 288.00 บ.
 การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 207.00 บ.
 การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ ปกติ 210.00 บ.
พิเศษ 189.00 บ.
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเวช เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง ปกติ 260.00 บ.
พิเศษ 234.00 บ.
 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก : กรณีศึกษา ปกติ 120.00 บ.
พิเศษ 108.00 บ.
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (ผู้มีปัญหาระบบต่างๆ) ปกติ 320.00 บ.
พิเศษ 288.00 บ.
 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 207.00 บ.
 การพยาบาลองค์รวม : กรณีศึกษา การพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยมะเร็งการพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ปกติ 160.00 บ.
พิเศษ 144.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง) ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง) ปกติ 270.00 บ.
พิเศษ 243.00 บ.
 การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 207.00 บ.
 การใช้โสตทัศนูปกรณ์ ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 ตับอ่อนอักเสบ :ปัญหาการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร การให้การพยาบาลแบบบูรณาการ ปกติ 120.00 บ.
พิเศษ 108.00 บ.
 ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ) ปกติ 220.00 บ.
พิเศษ 198.00 บ.
 ธาลัสซีเมีย : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ ปกติ 100.00 บ.
พิเศษ 90.00 บ.
 สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง) ปกติ 320.00 บ.
พิเศษ 288.00 บ.
หมวดพยาบาล View All
 SPEAK ง่ายๆ สไตล์พยาบาล ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 162.00 บ.
 กระบวนการพยาบาล ปกติ 90.00 บ.
พิเศษ 81.00 บ.
 กายวิภาคศาสตร์ ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 207.00 บ.
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผล ฯ ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด (Human Response to Stress) ปกติ 100.00 บ.
พิเศษ 90.00 บ.
 การบริหารการพยาบาล ปกติ 240.00 บ.
พิเศษ 216.00 บ.
 การบำบัดทางการพยาบาล ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 135.00 บ.
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 207.00 บ.
 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและครื่องช่วยหายใจ ปกติ 220.00 บ.
พิเศษ 198.00 บ.
 การพยาบาลผู้สูงอายุ ปกติ 170.00 บ.
พิเศษ 153.00 บ.
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2 ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3 ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 135.00 บ.
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4 ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 135.00 บ.
 การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 135.00 บ.
 การพยาบาลระยะคลอด ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 ปกติ 300.00 บ.
พิเศษ 270.00 บ.
 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์:ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ราคา 295.00 บ.
 การพยาบาลหู คอ จมูก (ฉบับปรับปรุง 1) ปกติ 350.00 บ.
พิเศษ 315.00 บ.
 การพยาบาลโรคเลือดในเด็ก ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 207.00 บ.
 การยกการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉิน ปกติ 110.00 บ.
พิเศษ 99.00 บ.
 ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิก ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 207.00 บ.
 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการคลอดก่อนกำหนด ปกติ 110.00 บ.
พิเศษ 99.00 บ.
 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1 ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2 ราคา 270.00 บ.
 คู่มือรถพยาบาล ปกติ 45.00 บ.
พิเศษ 31.50 บ.
 จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล ปกติ 120.00 บ.
พิเศษ 108.00 บ.
 ชีวเคมี ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 ทารกแรกเกิด : การประเมินภาวะสุขภาพการส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพ ปกติ 190.00 บ.
พิเศษ 171.00 บ.
 พยาธิวิทยาระบบประสาท ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 180.00 บ.
 พยาบาลกับงานอาชีวอนามัย ปกติ 100.00 บ.
พิเศษ 90.00 บ.
 พัฒนาการพยาบาล ปกติ 90.00 บ.
พิเศษ 81.00 บ.
 ระเบียบวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก ปกติ 110.00 บ.
พิเศษ 99.00 บ.
 หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาล ปกติ 280.00 บ.
พิเศษ 252.00 บ.
 เวชปฎิบัติการพยาบาล : โจทย์และสถานการณ์ ปกติ 190.00 บ.
พิเศษ 171.00 บ.
 เอดส์ การรักษายาและวัคซีน ปกติ 350.00 บ.
พิเศษ 315.00 บ.
 แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 162.00 บ.
 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1 ปกติ 190.00 บ.
พิเศษ 171.00 บ.
 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2 ปกติ 220.00 บ.
พิเศษ 198.00 บ.
หมวดเภสัช View All
 หลักการเตรียมยาทั่วไป (สำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 207.00 บ.
 เภสัชวิทยา 1 ปกติ 120.00 บ.
พิเศษ 108.00 บ.
 เภสัชวิทยา 2 ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 162.00 บ.
 เภสัชวิทยา 3 ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
หมวดวิจัย View All
 การวิจัยทางการพยาบาล ปกติ 300.00 บ.
พิเศษ 270.00 บ.
 คู่มือวิจัยและพัฒนา ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 135.00 บ.
หมวดกฎหมาย View All
 กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาล ปกติ 80.00 บ.
พิเศษ 72.00 บ.
หมวดหนังสือทั่วไป View All
 Paragraph Writing ราคา 200.00 บ.
 การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 100.00 บ.
 การบริหารการเงินในสถานบริการสุขภาพ ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 135.00 บ.
 การเรียนการสอนเชิงรุก ปกติ 100.00 บ.
พิเศษ 90.00 บ.
 คัมภีร์หัตถเวชพรรณนา โรค หัวไหล แขน และมือ ปกติ 300.00 บ.
พิเศษ 270.00 บ.
 ระบบสาธารณสุขและการวางแผนงานสาธารณสุข ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
 เริ่มแรกเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ราคา 80.00 บ.
 โรคและสมุนไพร ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 184.00 บ.
หมวดหนังสือแปล View All
 การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก ปกติ 395.00 บ.
พิเศษ 390.00 บ.
 การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1 ราคา 600.00 บ.
 การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2 ราคา 600.00 บ.
สมุดปกอ่อนคละสี View All
หนังสือสาระทบทวน View All
 ทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบ : คู่มือการสอบในอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 2 ราคา 625.00 บ.
สินค้าโปรโมชั่น View All
 กฎหมายสาธารณสุข ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 160.00 บ.
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (จนกว่าสินค้าจะหมด) ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 100.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 1-3 (จนกว่าสินค้าจะหมด) ปกติ 580.00 บ.
พิเศษ 406.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (จนกว่าสินค้าจะหมด) ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 144.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (จนกว่าสินค้าจะหมด) ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 200.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (จนกว่าสินค้าจะหมด) ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 120.00 บ.
 คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล ราคา 150.00 บ.
 นวัตกรรมสาธารณสุขไทย ราคา 200.00 บ.
 แนวคิดและแบบอย่างการทำงานสาธารณสุขเพื่อชนบท ราคา 190.00 บ.
หมวดคำศัพท์ View All
 คำศัพท์ที่ใช้ทางการพยาบาล ปกติ 120.00 บ.
พิเศษ 108.00 บ.
 ศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ ปกติ 120.00 บ.
พิเศษ 108.00 บ.
//