โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก

เกี่ยวกับเรา

โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นหน่วยงานหนึ่งของ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาระกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ โดยมีสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลและสาธารณสุขอยู่ในสังกัดจำนวน 40 แห่ง สามารถผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขมากกว่าร้อยละ 75 ของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ

โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านสุขภาพทุกระดับ ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์ตำราและเอกสารวิชาการที่คำนึงถึงคุณภาพของเนื้อหาวิชา  ภาพประกอบ และ รูปเล่มที่เหมาะสม  เรียบเรียงโดยคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฎิบัติ เพื่อให้ตำราและเอกสารวิชาการที่ผลิตนั้นเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ของนักศึกษาพยาบาลและสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 หนังสือของโครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกได้รับความนิยมแพร่หลาย  ได้มีผู้นำไปใช้เป็นตำราเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์หลายแห่ง   หนังสือบางเรื่องมีการพิมพ์ถึง 9 ครั้ง ทางโครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตตำราวิชาการที่ดีออกมาเพื่อสนองการเรียนรู้และพัฒนาที่ไม่มีวันหยุดนิ่งของบุคลากรทางสุขภาพต่อไป

 

ในนามโครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราวิชาการของโครงการฯ จะเอื้ออำนวยประโยชน์อย่างเต็มที่แก่การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทางสุขภาพโดยส่วนรวม และประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

 

เวลาให้บริการ