โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก

ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)

฿220.00 ฿198.00
ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี,อาจารย์ศรีเสาวลักษณ์ อุ่นพรมมี
เหลือ 10 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หมวดหนังสือใหม่
  • รหัสสินค้า : 000129

รายละเอียดสินค้า ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)

หนังสือ ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปรุปสาระสำคัญ เป็นเนื้อหา ปูพื้นฐานความเข้าใจของทฤษฎี และองค์ประกอบของทฤษฎี ประโยชน์ของทฤษฎ๊ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำเสนอทฤษฎีในมุมมองด้านนิเวศวิทยาของเม็คลีรอย ที่ให้ความสำคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล ระหว่างบุคล และชุมชน ได้แก่ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) แบบจำลองระดับการเปลี่ยนแปลง (Stages of Change) ทฤษฎีการใช้ปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ทฤษฎีการแพร่หลายของนวัตกรรม (Diffusion of innovation) เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการปฏิบัติงนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ